Zon Jongen Meisje

Visie en Missie

Mission statement De Schalm

De Schalm is een bedrijvige en effectieve katholieke basisschool, blijvend in ontwikkeling.  We werken opbrengstgericht, hiermee bedoelen we dat er op een doelgerichte en systematische wijze wordt gewerkt aan het optimaliseren van leerling-ontwikkeling.
De Schalm creëert een veilige leeromgeving en gaat uit van de mogelijkheden en talenten van de leerling en past de kennisoverdracht daarop aan, waardoor kinderen met plezier leren te leren.

Hierbij wordt de ontwikkeling van het kind als richtlijn gebruikt. Op onze school kijken we sterk naar het welbevinden en betrokkenheid van kinderen. We bieden dramalessen aan voor alle kinderen als ondersteuning voor hun brede ontwikkeling. Deze lessen worden verzorgd door een vakdocent. Ook de oriëntatie op de wereld buiten ons heeft veel aandacht en komt tot uiting in actieve werkgroepen voor cultuur (historisch erfgoed), natuur en milieueducatie, techniek en wetenschap, gezondheid en preventie, sport en vieringen.
 
Mensvisie
Wij hechten waarde aan de overdracht van waarden en normen, die garant staan voor een duurzame en leefbare samenleving.
In de omgang tussen onderwijsgevenden en leerlingen onderling proberen wij:

•kinderen een gevoel van veiligheid te geven door het scheppen van een plezierige sfeer, die ook doorwerkt in de aankleding van het gebouw en de lokalen;
•een goede opvang te geven aan nieuwe leerlingen;
•kinderen het gevoel te geven dat zij ook met persoonlijke problemen op school terecht kunnen;
•respect voor en vertrouwen te hebben in kinderen en hoge verwachtingen te hebben van hun mogelijkheden, dit gaan we doen door de invoer van de ‘Kanjertraining groep 1-8’;
•ons te verplaatsen in de gevoels- en denkwereld van kinderen;
•gelijkwaardigheid tussen onderwijsgevenden en leerlingen en tussen leerlingen onderling te benadrukken;
•samenwerking te stimuleren en minder de nadruk te leggen op competitie.
Onderwijsvisie
In de onderbouw werken we vanuit het principe van ontwikkelingsgericht werken en dit krijgt een vervolg op zelfstandig werken.

 

Schoolconcept

Onderwijs aan de jonge kinderen
Bij het onderwijs aan jonge kinderen in de onderbouw wordt gewerkt volgens de zgn. Basisontwikkeling, een werkwijze die uitgaat van ontwikkelingsgerichte principes.
Een van de belangrijkste uitgangspunten van Basisontwikkeling is, dat spelontwikkeling (ontwikkelen door spelen) leidt tot het verwerven en uitbreiden van kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om later met succes deel te nemen aan het formele onderwijs. We beschouwen de spelactiviteit als het belangrijkste instrument in het ontwikkelingsproces van jonge kinderen. Wij zien spel niet als louter spontane activiteit van de kinderen zelf, maar ook als een door de leerkracht begeleide activiteit om de ontwikkeling te bevorderen.
Met Basisontwikkeling wordt getracht de volgende doelen te realiseren:
1. het bevorderen van het zelfvertrouwen, het welbevinden en de nieuwsgierigheid;
2. het verkrijgen van een brede ontwikkeling op sociaal en cognitief gebied door bijv. te leren samenwerken, communiceren, initiatieven nemen, redeneren, probleem oplossen, uiten en vormgeven, reflecteren op eigen gedrag; 
3. het verwerven van specifieke kennis en vaardigheden zoals bijvoorbeeld om kunnen gaan met symbolen, letters, cijfers en pictogrammen, het leren van woorden en begrippen, waarnemen, ordenen, het omgaan met hoeveelheden (wegen en meten), het ontwikkelen van motorische vaardigheden, het hanteren van gereedschappen en het toepassen van technieken.

Door dagelijkse observaties van dergelijke activiteiten wordt een beeld gevormd van de vorderingen die de kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden maken. Regelmatig worden gegevens genoteerd in het 'kinderdagboek' dat voor elk kind wordt bijgehouden, zodat een
indruk wordt verkregen van het ontwikkelingsverloop dat zo nodig kan worden bijgestuurd.

De werkwijze volgens Basisontwikkeling wordt niet standaard op elke basisschool gehanteerd; de directie en het team van de Schalm hebben bewust voor deze werkwijze gekozen. Leerkrachten die worden ingezet in de onderbouw volgen een cursus Basisontwikkeling om vertrouwd te raken met de werkwijze, die kenmerkend is voor onze school.
 
 
Onderwijs aan de oudere kinderen 
Het onderwijs aan de oudere kinderen richt zich niet alleen op het verwerven van kennis en vaardigheden op de verschillende vakgebieden, maar ook op hun ontwikkeling op sociaal-emotioneel, motorisch en expressief terrein. Hierbij streven wij naar een veelzijdig aanbod en spelen wij zoveel mogelijk in op de eigen ervaringen van kinderen en hun belangstelling.
In onze opvatting bestaat onderwijsvernieuwing uit onderwijs maken van datgene waarvoor kinderen belangstelling hebben.
Wij gaan ervan uit dat alle kinderen gelijkwaardig zijn, maar houden binnen ons onderwijs zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen in aanleg, aard, tempo en interesse.
Ons motto is: Klassikaal onderwijs waar mogelijk, groepsgewijs onderwijs waar wenselijk en individueel onderwijs waar nodig.
Bij de keuze van de inhoud van ons onderwijs wil onze school:
•kinderen de mogelijkheid bieden zichzelf te ontplooien; het kind gaat voor de leerling uit!
•kinderen in aanraking brengen met verschijnselen en veranderingen in onze multiculturele maatschappij;
•kinderen voorbereiden op die vorm van voortgezet onderwijs, die het best past bij hun mogelijkheden en interesses.