MR en GMR

Medezeggenschapsraad (MR):

De Notulen van de MR worden met ingang van schooljaar 2019-2020 gepubliceerd in de Schalm-app
 Oudergeleding          
 lid (voorzitter):   lid:    lid:   

 

 

 

mevr. Louise Snieders

ouder Boet (gr. 6A) van Benthem

Louise Schnieders 

nader in te vullen

 
 @: mr@deschalmvught.nl          
           
lid:    lid:    lid GMR:  

mevr. Anke Penninx

ouder Tom (gr. 6A)

mevr Anke Penninxs

mevr. Vanessa Dix

ouder Elise (gr. 8) en Sebastiaan (gr 5)

nader in te vullen  
           
Personeelsgeleding          
lid (secretaris):   lid:   lid:  

mevr. Marlous van der Miessen

leerkracht gr. 5A

Marlous vd M

mevr. Dominique Kooper

leerkracht gr. 4A en 5A

 Juf Dominique

mevr. Marloes van den Brand

leerkracht gr. 6

 
           
lid (afvaardiging naar GMR):          

mevr. Marlies Michels

 

leerkracht gr 1/2E

juf Marlies

 

     
 

De Schalm valt onder het bestuur van Stichting Leyestroom. Vanuit alle scholen vallend onder Stichting Leyestroom wordt een afvaardiging gezonden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken.

De afvaardiging van De Schalm voor de GMR: Marlies Michels – leerkracht gr. 1/2E

De leerkracht of de directie is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u een thema geagendeerd zien binnen de MR of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar mr@deschalmvught.nl of spreek één van de MR leden aan op school. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------