MR en GMR

De Notulen van de laatste MR-vergadering:

 

NOTULEN MR-VERGADERING maandag 5 november 2018 VAN 19.45 – 22.00 UUR

Aanwezig vanuit de oudergeleding; Bas Derissen (voorzitter), Louise Snieders, Anke Penninx, Vanessa Dix-de Raad

Vanuit het schoolteam; Marlous van der Miessen, Marloes van den Brand, Dominique Kooper

Afwezig met bericht van verhindering: Marlies Michels

1. Opening

2. Notulen 17 september worden aangepast. 

Notulen 25 -6 is goedgekeurd

 

Antwoorden (schriftelijk) van Gerard nav van notulen 17 september jl.

POM >  KCM, vraag voor beveiliging en andere datum en duidelijker wie de eerste leidinggevende is wordt besproken in overleg met ATO en Signum;

 

Vragen MR aan Gerard over dit antwoord:

Is er nog overleg over de POM (KCM), hoe is de evaluatie geweest over de voorgaande POM en wat zijn de resultaten van de acties uit het in het voorjaar geformuleerde verbeterplan?

Begroting, is positief, bedrag is hoger wat er te besteden is, is nog niet duidelijk. Ik heb overleg met de controler op korte termijn;

 

Vragen MR aan Gerard over dit antwoord:

Is er met de begroting rekening gehouden met de werkdrukvermindering?

Wat is de status van het aannemen van de eventmanager/gymleraar?

MR zou graag inzage hebben in takenlijst en wekelijks rooster van IB & onderwijsondersteuning daar er door leerkrachten behoefte is aan meer IB ondersteuning. MR ziet graag dat de taken van IB en RT en onderwijsondersteuner los van elkaar komen.

 

Ouderraad is fragiel, te druk, goed overleg met het team. Er komt een jaarplanning met een duidelijk overzicht wie waar verantwoordelijk voor is en welk bedrag nog kan worden besteed

 

MR heeft begroting van de OR nog niet ontvangen. Deze dient door MR goedgekeurd te worden voor de jaarlijkse OR vergadering van 13 nov. Louise heeft Mascha hiervoor benaderd en Mascha heeft toegezegd hier achter aan te gaan.

 

Communicatie wordt in twee ouderpanels besproken en komt op de studiedag van 14 november terug in het team;

 

Overige opmerkingen / vragen van MR aan Gerard:

MR ziet graag de verspreiding van de “ouderwetse” jaarkalender terug aande ouders met geplande studiedagen/vakanties/ roostervrije dagen, of is het een optie om bij de klassenlijst een lijstje met vakantie en studiedagen toe te voegen. Zo ook dat aan leerlingen van alle groepen aan het einde van het schooljaar een nieuwe klassenlijst wordt meegegeven.

 

MR merkt op dat het weekbulletin het beste vanuit het gehele team verstuurd kan wordenPersonele mutaties zouden het beste uit naam van Gerard verstuurd kunnen worden.

 

Transitie adjunct-teamleider werpt vruchten af

 

Kind-ouder-leerkrachtgesprek

Hiertoe is een inventarisatie op 6 september in het team gemaakt, komt 14 november in Teamoverleg terug;

 

Borging Jaarplanning loopt naar wens;

 

Subsidie hoogbegaafdheid? 

Meer-hoogbegaafdheid mogelijk, bovenschools vanuit De Schalm en een andere school verder oppakken;

 

Terrein Kentalis

Mogelijk wordt een deel van het park verkocht aan een projectontwikkelaar voor de bouw van zorgvilla’s voor ouderen;

 

Vraag MR aan Gerard:

Kan hier ook bezwaar tegen worden gemaakt door de school?

 

De zij-instromer heeft een bestuursaanstelling, mogelijk na twee jaar andere school? Of op onze school? Is nog niet duidelijk!

 

Opmerkingen:

Kan Marlies in de GMR hier navraag over doen? Hoe staat het in het contract?

 1. WVTTK

MR info op de website van de Schalm is niet up- to-date.

Achternaam van Anke staat niet goed vermeld (Penninx) Dominique is leerkracht van groep 4a en 5a. Kinderen van de oudergeleding zitten niet meer in de genoemde klassen. Wie pikt dit op?

 

Oproep voor nieuwe MR leden wordt op papier aan oudste kinderen meegegeven. Er is 1 aanmelding van een ouder welke per 1 januari 2019 zitting neemt in de MR. Er is nog een vacature over. En eventueel een 2e vacature, specifiek voor de GMR. Bij voorkeur een ouder met juridische achtergrond. . Marlies zou graag uit de GMR gaan. Ook hier dient vervanging voor te worden gezocht (vanuit Personeelsgeleding).

 

Marloes gaat geen basiscursus MR doen. Wanneer er meer nieuwe leden zijn kunnen we weer een basiscursus in school halen.

 

Jaarverslag 2017-2018 mailt Marlous rond.

Dominique heeft jaarverslag 2015-2016 in de dropbox staan. We missen nog 2016-2017, hadden we deze kwijtgescholden? Iedereen van de MR kan in de dropbox. Note Louise; Volgens mij hadden we 2015/2016 kwijtgescholden. (anders even uit notulen halen en bespreken we volgende vergadering)

 

Marlous stuurt jaarplanning met Teamvergaderingen e.d. door aan Louise.

 

ICT —> Snappet functioneert niet goed - kost onderwijstijd

 

 

Overige vragen aan Gerard:

We hebben weer een directiestatuut nodig (getekend en van dit schooljaar)

Wat is het aantal leerlingen per 1 oktober 2018?

Schoolplan 2018-2021 moet worden goedgekeurd (met nieuw veranderonderwerp ouder-kind gesprek)

 

Protocollen moeten vernieuwd worden en goedgekeurd in december.

 

Anke en Bas hebben geprobeerd een afspraak te maken voor een ambitiegesprek met Gerard.

Aangegeven data was het niet mogelijk, maar Gerard heeft nog geen andere opties gegeven.

Bas en Anke kijken samen naar nieuwe opties en doen opnieuw een voorstel aan Gerard.

 

Om misverstanden te voorkomen stellen we voor dat Gerard standaard aanwezig is bij alle geplande MR vergaderingen, tenzij wij hem ver excuseren.

 1. GMR

Marlies heeft hier zitting in. Zij is niet aanwezig.

We zoeken nog een ouder die meegaat naar de GMR.

We zouden graag een update willen hebben wat er allemaal speelt.

Volgende MR vergadering navraag doen over het contract van de zij-instromer.

 1. Ingekomen stukken

Geen

 1. Rondvraag

Geen

MR vergaderdata:

maandag 17 september, maandag 5 november, donderdag 6 december,   maandag 21 januari, maandag 25 februari, donderdag 11 april, maandag 27 mei,     donderdag 20 juni.

 1. Sluiting

De volgende vergadering is op donderdag 6 december

 

Opzet agenda 6 december

 

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Werkdrukb. gymleraard. IB- RT4. documenten5. terugkoppeling ambitie7. POM9. ingekomen stukken11. sluiting
 4. 10. rondvraag
 5. 8. GMR
 6. 6. Communicatie
 7. jaarkalender/schoolgids/ directiestatuut/jaarverslagen/ jaarstukken or/ schoolplan/ floating plan
 8. e. ouder-kind gesprekken
 9. c. 30+ klassen
 10. a. eventmanager

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MR-BERICHTEN - MEDEDELINGEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De MR van De Schalm heeft zich ten doel gesteld om een gesprekspartner van de directie te zijn en daarin een pro-actieve en constructieve rol te nemen. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht ten aanzien van aspecten van beleid van de school. Denk bijvoorbeeld aan de formatie van het team, de wijze waarop ondersteuning wordt geboden aan grote groepen (> 30 kinderen), het vakantierooster, het borgen van VVTO (Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs , Engels vanaf groep 1), de begroting van de school.

De MR is ook een aanjager voor de directie, in die zin dat ze, door het initiatiefrecht, suggesties kan opereren die verder bijdragen aan het doel van De Schalm ‘DOEL’.

De samenwerking met de directie is gebaseerd op een openheid en vertrouwen in ieders goede intentie voor het gezamenlijk doel: onze kinderen!

De Medezeggenschapsraad binnen De Schalm bestaat uit 8 leden. 4 leden vanuit het team van De Schalm en 4 leden vanuit de ouders/verzorgers. De MR kent een voorzitter, op dit moment vanuit de oudergeleding en een secretaris, op dit moment vanuit de personeelsgeleding. De MR behartigt de belangen van achterban waaruit zij gekozen het is: de medewerkers van De Schalm en de ouders/verzorgers van De Schalm. De leden voor de personeelsgeleding van de MR worden gekozen vanuit en door het team. De leden voor de oudergeleding vanuit en door de ouders/verzorgers.

 

Medezeggenschapsraad (MR):

 Oudergeleding          
 lid (voorzitter):   lid:    lid:   

dhr. Bas Derissen

ouder Joep (gr. 7A), Floor (gr. 6A) en Janneke (gr. 6) Derissen

dhr Bas Derissen

mevr. Louise Snieders

ouder Boet (gr. 6A) van Benthem

Louise Schnieders 

nader in te vullen

 
 @: mr@deschalmvught.nl          
           
lid:    lid:    lid GMR:  

mevr. Anke Penninx

ouder Tom (gr. 6A)

mevr Anke Penninxs

mevr. Vanessa Dix

ouder Elise (gr. 8) en Sebastiaan (gr 5)

nader in te vullen  
           
Personeelsgeleding          
lid (secretaris):   lid:   lid:  

mevr. Marlous van der Miessen

leerkracht gr. 5A

Marlous vd M

mevr. Dominique Kooper

leerkracht gr. 4A en 5A

 Juf Dominique

mevr. Marloes van den Brand

leerkracht gr. 6

 
           
lid (afvaardiging naar GMR):          

mevr. Marlies Michels

 

leerkracht gr 1/2E

juf Marlies

 

     
 

De Schalm valt onder het bestuur van Stichting Leyestroom. Vanuit alle scholen vallend onder Stichting Leyestroom wordt een afvaardiging gezonden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken.

De afvaardiging van De Schalm voor de GMR: Marlies Michels – leerkracht gr. 1/2E

De leerkracht of de directie is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u een thema geagendeerd zien binnen de MR of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar mr@deschalmvught.nl of spreek één van de MR leden aan op school. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------