MR en GMR

De Notulen van de laatste MR-vergadering:

 

NOTULEN MR-VERGADERING maandag 6 mei 2019

 

Aanwezig vanuit de oudergeleding: Bas Derissen (voorzitter), Louise Snieders, Anke Penninx, Thijs Huijsmans, Constantijn van Eys

Vanuit het schoolteam: Marlous van der Miessen, Dominique Kooper

Afwezig met afmelding: Marloes van den Brand, Marlies Michels, Vanessa Dix-de Raad, Mascha van Mook

Uitgenodigd: Gerard de Ronde

 

 1. opening (19.45 uur)
 2. notulen (25-2-2019)
  goedgekeurd 
 3. Punten besproken met Gerard
 4.  Communicatie naar ouders MSI/Nieuwe App

Er waren vragen met betrekking tot een nieuwe app, deze zijn beantwoord in een mail van Juan Bertrums. Welke ouders zitten er in de werkgroep naast Juan? Ingeborg Rietstra en Hanneke van de Zanden

ACTIE: Bas gaat navraag doen bij deze ouders over de app. om te achterhalen op basis van welke punten zij de nieuwe app hebben beoordeeld.

Gedragsregels gedragsregels zijn geactualiseerd , alle gedragsregels zijn bij elkaar gevoegd en onnodige informatie is verwijderd.

Wat werkt wel en wat werkt niet.

ACTIE: Gedragsregels worden doorgestuurd naar de MR-leden en in de dropbox geplaatst

 1. Aanpassingen SOP

De SOP zal ongewijzigd blijven voor het schooljaar 2019-2020. Er dient nog een meerjaren SOP te komen voor 2019-2023.

Het document moet andere naam krijgen: 2019-2020 en in de dropbox geplaatst worden

 

 1. Bestuursaanstelling zij-instromers

In het directieoverleg is besproken dat zij-instromers e een bestuursaanstelling hebben. Ze krijgen een tweejarig contract. binnen de stichting

 

 1. TSO

Het kasteeltje heeft aangegeven dat ze in de huidige vorm geen TSO ondersteuning meer kunnen geven vanaf 1 januari 2020.

Er wordt gezocht naar oplossingen, bijvoorbeeld in samenwerking met Maurick, andere aanbieders of andere middagpauze indeling.

Voor de zomervakantie wordt er een besluit worden genomen.

 

 1. Begroting komend schooljaar

Begroting is positief. Werkdrukgeld is ontvangen en er wordt rekening gehouden met een vakleerkracht gym.

Begroting gaat per kalenderjaar. Ieder jaar wordt in oktober/november een nieuwe begroting gemaakt waar MR inzage op heeft.

ACTIE: Begroting op de agenda in november.

 

 1. Formatieplan aantallen 2019/2020

Aantallen zijn ongewijzigd t.o.v. huidig schooljaar. Aantallen FTE blijven hetzelfde op de verschillende functies voor komend schooljaar

MR wilgraag op papier de aantallen willen hebben om instemming te kunnen verlenen.

ACTIE: Gerard stuurt dit per mail naar de MR-leden.

 

 1. Status Sollicitatieprocedure Nieuwe Directeur

De sollicitatiecommissie heeft samengezeten. Er worden 4 mensen uitgenodigd op basis van CV en brief. 1ste ronde is 14 mei, 2de ronde is een case op 21 mei, daarna naar een assessmentcentrum.

Anke vraagt of er iemand anders van de oudergeleding bij een ronde aanwezig wil zijn. De meeste geven aan dat het beste lijkt dat Anke beide rondes doet.

Indien er geen goede kandidaat overblijft,, wordt er verder gezocht.

Wat gebeurt er na 1 juni als er niemand is?  Samen met het MT wordt er voor een goede overdracht / oplossing gezorgd.

ACTIE: Anke zal navraag doen in de commissie.

 

 1. Update vakantierooster incl. studiedagen voor schooljaar 2019/2020.

vakantierooster wordt aan gewerkt, zal ongeveer over 2 weken gereed zijn. Hierin zijn ook de studiedagen verwerkt.

Op de nieuwe klassenlijsten zal het vakantierooster worden geprint.

 

 1. Status schoolgids/ 5 –jarenplan/ schooljaarplan

schoolgids: Is een goed beoordeelde gids. 2 teamleiders gaan het redigeren naar een eenduidige tekst. Eind dit schooljaar staat het op de site. MR moet de schoolgids goedkeuren.

5-jarenplan: Er is een nieuw format, dat nu is aangepast waardoor het makkelijker in te vullen is. Na de zomervakantie zal er meer duidelijk zijn.

jaarplan: Alles is aan elkaar verbonden. Jaarplanning kan Gerard voor komende schooljaar niet maken voor de nieuwe directeur. Gerard zal dit samen voorbereiden met de nieuwe directeur.

 

 1. Verificatie verkeersplan ingeleverd 2018/2019

Verkeerveiligheidslabel is aanwezig voor eind juni.

Het zou heel fijn zijn als er ook ouders in de verkeerscommissie komen.

We kunnen ouders persoonlijk vragen en wederom een oproep in het weekbulletin.

 

 1. Vaststellen Jaarverslag 16/17 en 17/18

Is gemaakt en wordt door Marlous doorgestuurd en vast in de dropbox gezet. Deze dient in de komende MR vergadering nog worden goedgekeurd.

 

WVTTK met Gerard:

-KCM is binnen . Complimenten naar de leerkrachten. Dit gaat nog besproken worden in het team. Dit wordt de volgende keer besproken bij MR-vergadering.

-Gerard raad aan om geen beleid (PDCA) te maken op ongevallen. Op stichtingsniveau is een gezondheidsbeleid.

 

 1. GMR

Er is op het ogenblik geen voorzitter. Dit is een zorgelijke zaak gezien de belangrijke zaken die momenteel spelen binnen de Leijestroom

14 mei is een extra vergadering ingepland.

Binnen de GMR wordt er goed gekeken naar de fusie tussen de Leijestroom en Christoffel.

Binnenkort moet instemming worden gegeven. MR van de Schalm stemt vooralsnog TEGEN o.a. omdat de voordelen van de fusie niet concreet zijn; de (financiele) risico’s niet / niet voldoende duidelijk ingeschat / gemitigeerd en er heel veel zaken nog onduidelijk zijn.

 

 

 1. Ingekomen stukken

Geen

 

 1. rondvraag

Geen

 

 1. sluiting

 

Punt voor de volgende vergadering op 27 mei:

 • KCM

NOTULEN MR-VERGADERING maandag 25 februari 2019

Aanwezig vanuit de oudergeleding: Bas Derissen (voorzitter), Louise Snieders, Anke Penninx, Vanessa Dix-de Raad, Mascha van Mook, Thijs Huijsmans, Constantijn van Eys

Vanuit het schoolteam: Marlous van der Miessen, Marlies Michels, Marloes van den Brand (notulist)

Afwezig met afmelding: Dominique Kooper

 1. Opening

Speciaal welkom aan Thijs en Constantijn, 2 nieuwe ouders die de oudergeleding komen versterken.

 1. Notulen 20-01-2019

Via de mail goedgekeurd. Hij staat op de site.

 1. Punten met directie

3a.  Arbo door Marlies

Marlies is Arbo-coördinator. De algemene vergadering is geweest. Het Arbo-beleidsplan is bekeken. adviezen zijn rondgestuurd. Ventilatie van de klaslokalen blijft een aandachtspunt. Het ontruimingsplan is op orde, de BHV-ers zijn bekend.

De risicoinventarisatie is bekend, wordt 1 keer per 2 jaar geüpdatet. Deze moet in de dropbox komen.

Veiligheidsplan: staan hier procedures in hoe er gehandeld moet worden n.a.v. een ongeval? 
Wanneer er een ongeval plaatsvindt, moet de conciërge hier een formulier over invullen. Maar dan moeten leerkrachten dit wel melden aan de conciërge. Gerard geeft aan dat dit goed gebeurt en dat er alleen een formulier ingevuld wordt, wanneer een kind naar de huisarts/tandarts doorgestuurd wordt.
MR geeft aan dat het goed zou zijn wanneer er periodiek gekeken wordt naar deze verslagen, zodat er iets gedaan kan worden ter voorkoming van vaker voorkomende ongelukjes (losse tegels bijvoorbeeld). Thijs wil dit op gaan pakken.

3c. Beleid hoogbegaafdheid/eisen

Het beleidsplan ligt er. Het is niet in beton gegoten, want we willen ook kinderen kunnen toelaten die net niet aan de regeltjes voldoen. Jasper en Martine zijn hiervoor geschoold, het is hun specialisme.

De MR wil ook een keer kijken naar regels rondom ander extra aanbod, zoals Spaans en programmeren.

3d. School- en gedragsregels inzien en goedkeuren

Wij agenderen dit punt voor de volgende keer, zodat we het door kunnen nemen en evt. goed kunnen keuren. Marloes zoekt thuis op of ze de werkafspraken 5-8 nog heeft. Deze kunnen dan doorgemaild worden.

3e. Protocollen SOP inzien en goedkeuren

Op dit moment is er geen aanpassing gewenst op SOP. 
In de SOP staat dat wanneer een kind niet past op onze school, bijvoorbeeld met een meervoudige handicap, dan wordt in samenwerking met het samenwerkingsverband gezocht naar een passende school. Iedere school geeft zijn specialisatie aan.

Gerard heeft donderdag 28-2 weer een overleg hierover, er wordt gekeken wat eventueel gewijzigd moet worden. Daarna kan de MR het goedkeuren.

Gerard mailt begin volgende week het actuele overzicht van SOP.

3f. Uitleg POM januari

POM beperkt zich dit jaar alleen tot de veiligheidsmonitor van de leerlingen. Het bestuur heeft gekozen hiervoor, tot Gerard zijn verbazing. 1x per 2 jaar worden ouders en leerkrachten gevraagd. Laatste afname was november 2017.

Kinderen van groepen 6, 7 en 8 wordt gevraagd hoe ze zich voelen op school.

3g. Status SOP & update protocollen voor 2019-2023

Dubbel agendapunt, vervalt.

3h. Jaarkalender/schoolgids

Jaarkalender staat op de site. Besproken dat er eind van dit schooljaar op de achterkant van de nieuwe klassenlijst een overzicht meegaat van de vakanties, studiedagen en roostervrijedagen voor de onderbouw. 

Gerard neemt het MT mee in nieuwe schoolgids, hij wil het samen doen omdat hij weggaat op De Schalm.  

3i. Subsidie hoogbegaafdheid

Subsidie is alleen te krijgen via het leraar ontwikkelfonds. Binnen het team is bewust nu niet voor deze aanvraag(traject) gekozen, omdat de aanvraag erg veel tijd kost. Deze tijd wordt nu besteed aan de verrijkingsgroepen voor diverse leerlingen.

3j. kwaliteit TSO (sfeer in de groepen, ook i.r.t. TSO)

Aanbieder TSO wil het contract beëindigen wanneer het gedrag van enkele kinderen uit de bovenbouw niet verbetert. 

Er zijn geen hulpouders te vinden die de TSO willen ondersteunen, nu helpen enkele leerkrachten en ondersteunend personeel met het overblijven. Er is meer rust gekomen hierdoor.

1 leerling wordt geschorst vanaf dinsdag 26 februari, voor 2 weken. Gerard is elke groep 5-6-7-8 langsgegaan om te vertellen dat de grens bereikt is. 

Gerard gaat een bericht uitdoen naar alle ouders dat een schorsingsmaatregel geldt bij onacceptabel gedrag tijdens de tussenschoolse opvang.

Het is belangrijk om in gesprek te blijven met 't Kasteeltje en met ouders. Een enkel kind mag niet de dienst uitmaken, ten nadele van tussenschoolse opvang voor allen!

3k. rol MR bij selectie nieuwe directeur

De MR heeft geen rol bij aanname leerkrachten, maar wel een adviesrol bij de benoeming van onze bestuurder.

Interne sollicitanten van de stichting hebben voorrang.

Bram heeft een datumprikker rondgestuurd, waarna Bram na de voorjaarsvakantie start met een inventarisatie van de taakomschrijving met een afvaardiging van leerkrachten. Onduidelijk is nog wat het doel/nut hiervan is. Gerard heeft aangegeven dat 1 juni er snel aankomt, hij draagt graag zorg voor een inhoudelijke en warme overdracht!

Takenpakket van het MT is nu wel duidelijker, ook de taken van de IB-ers. Gerard heeft aangegeven in het MT en tegen Bram van Ek gezegd dat de MR overal bij betrokken wil worden.

Hopelijk snel actie, zodat Gerard een warme overdracht kan verzorgen.
Bram moeten wij bevragen om tijdige informatie rondom procedure en tijdspad, wat het deadline is voor de aanstelling van een nieuwe directeur: 1 juni halen of de geschikte kandidaat vinden. 
Functieomschrijving is duidelijk, deze ligt er. Het team mag een bijdrage leveren aan de taakinvulling en taakomschrijving.
De MR kan regievoeren, belangen van De Schalm mogen niet beschadigd worden. De hele organisatie is op orde aldus Gerard. Trots op zijn team. Fnanciën houdt Gerard goed in de gaten. Hekel punt blijft dat de begroting nog niet bekend is

De MR kan Bram eventueel uitnodigen wanneer wij meer informatie willen.

In de sollicitatiecommissie: namens de oudergeleding Anke Penninx en namens de teamgeleding wordt nog besproken wie (Dominique, Marlies, Marlous of Marloes).

We moeten het tijdpad opvragen bij Bram.  
Teamleden moeten een seintje uitdoen naar de MR, om er bovenop te zitten.

 Punten zonder directie

3b. nieuwe leden MR/GMR

Thijs Huijsmans: oudste van 3 kinderen zit in groep 2, middelste komt bijna naar school.

Constantijn van Eys: oudste van 3 kinderen zit in groep 1.

3b. nieuwe leden MR/GMR

GMR: 1 ouder en 1 leerkracht.

MR: 4 ouders en 4 leerkrachten. 
Nu 7 ouders, waarbij Bas en Louise afscheid zullen gaan nemen eind dit schooljaar. Maar wanneer er 5 ouders deelnemen in de MR, is dit fijn omdat er veel op de rol staat. De oudergeleding heeft 4 stemrechten, Mascha zal dan zonder stemrecht zitting nemen in de MR. 
Voorzitter komt vanuit de oudergeleding, omdat dit prettiger is in verband met de gesprekken met de directeur. 
Thijs gaat GMR doen, met Marlies vooralsnog.

Marlous moet eruit na 6 jaar deelname. Marloes mag eruit na 3 jaar. Wanneer er niemand komt vanuit het team, dan moet de directeur iemand vanuit het team verplichten.

 1. Vaststellen HH/MR reglement

Het MR-reglement is ondertekend! Marlous heeft het uitgedeeld. Moet nog in de dropbox.

In de GMR is aangegeven dat het directiestatuut van vorig schooljaar ook dit schooljaar geldig is.

 1. GMR

Instemmen van het gezondheidsplan en second opinion besproken. 
Er is nog steeds geen duidelijkheid over het contract van de zij-instromer na 2 jaar.

 1. Ingekomen stukken

Geen.

 1. Rondvraag

Thijs: Losse documenten worden hier rondgedeeld. Moet dit dan tijdens de vergadering goedgekeurd worden, terwijl het niet voorbereid is? 
Antwoord Gerard: Wanneer ik op tijd de agenda heb, kan ik de stukken op tijd rondmailen. 
Reactie op Gerard: In de vorige vergadering en bijbehorende notulen is al gevraagd om bepaalde stukken, deze hadden al gemaild kunnen worden.

Louise: Is het jaarverslag van de MR van 2017-2018 al af?

Reactie Marlous: Het is klaar, vergeten rond te mailen.

Overige actiepunten

Graag de gegevens van de dropbox rondmailen, zodat iedereen erin kan.

sluiting

Om 22.10 uur sluiten we de vergadering.

 

Actielijst n.a.v. vergadering

Actie

Door

Deadline

Opmerking

Veiligheidsplan-analyse

Thijs

11 april 2019

 

Werkafspraken 5-8 delen in MR

Marloes

1 april 2019

19-3-2019 geüpdatet en gemaild naar Gerard

SOP delen met MR

Gerard

12 maart 2019

Update nav overleg 28/2/2019

Lid personeels-geleding voor sollicitatiecommissie nieuwe directeur

Personeelsgeleding

1 maart 2019

 

Bram van Ek informeren over contactpersonen MR inzake sollicitatie en tijdspad opvragen

Anke

10 maart 2019

 

MR reglement in dropbox

Marlous

1 maart 2019

 

Toegang dropbox inregelen

Louise

1 maart 2019

GEREED

Jaarverslag MR 2017 en 2018 delen

Marlous

1 maart 2019

 

RI&E in dropbox

Marlies

13 maart 2019

 

Beleidsplan hoogbegaafdheid in dropbox

Marlous

13 maart 2019

 

School en gedragsregels

Allen

11 april 2019

 

PDCA verbetercyclus ongevallen

Thijs

Juli 2019

 

 

Agendapunten volgende MR:

 • Communicatie naar ouders
  • site (aanmelden is lastig te vinden/je moet erg zoeken naar informatie)
  • MSI of andere app
 • Gedragsregels
 • Aanpassingen SOP n.a.v. gesprek Gerard donderdag 28-2
 • Bestuursaanstelling zij-instromers 
 •  

Overige vergaderdata dit schooljaar:

11 april

27 mei

20 juni

 

NOTULEN MR-VERGADERING maandag 21 januari 2019 VAN 19.45 – 22.00 UUR

Aanwezig vanuit de oudergeleding; Bas Derissen (voorzitter), Louise Snieders, Anke Penninx, Vanessa Dix-de Raad, Mascha van Mook

Vanuit het schoolteam; Marlous van der Miessen, Marloes van den Brand, Marlies Michels en Dominique Kooper

1. Opening

2. Notulen 5 november 2018 Deze is goedgekeurd

3. Uitkomst ambitiegesprek Bas  heeft een gesprek gehad met Gerard.

1) Engels heeft een vaste plek in het programma — Vicki heeft nu een aanstelling. Dit punt zullen we niet meer bespreken in de MR tenzij nodig.

2) Grote groepen

3) Directie in de klas

4) Lopende zaken goed borgen

5) andere structuur bij het managementteam

6) meer financiële middelen

7) risico’s voor de Schalm:   

- Per 1 okt 2020 vestigt zich een particuliere basisschool, genaamd Micha de Vries, in Vught. Gerard verwacht dat dit mogelijk een negatieve impact heeft voor het leerlingen aantal.

- Verkoop terrein Kentalis —> de achtertoegang wordt te koop aangeboden, maar de stichting Leijestroom mag niets aankopen. Vooralsnog is de gemeente aan zet. Er is nog niet bekend wat er gaat gebeuren.

8) werkafspraken —> Gerard is in principe bij alle MR vergaderingen aanwezig. Indien de MR het niet nodig vindt, wordt dat aan Gerard doorgegeven.

4. Getekend directiestatuut schooljaar 2018/2019

Gerard heeft dit opgevraagd bij de Stichting en dit wordt besproken met de bestuurder. MR geeft aan dat de Stichting dit uit eigen initiatief aan de MR aan het begin van ieder schooljaar dient te overhandigen. Tot op heden is dit nog nooit gebeurd en kost het de MR erg veel inspanningen om dit document getekend te ontvangen. De Stichting lijkt dit niet serieus te nemen.

5. aantal leerlingen peildatum 1 okt. 2018

446, 8 leerlingen gestegen t.o.v. vorig jaar

6. grote groepen 2019-2020

Huidige grote groepen 6 blijven naar verwachting zo groot. Extra ondersteuning (zoals dit jaar ingericht) blijft ook voor komend schooljaar). Past het in de lokalen van de groepen 7? Het team stemt dit onderling af.

7. Werkdruk

Sasja heeft extra uren, Tine heeft extra uren, Vicki heeft een vaste aanstelling gekregen. Conciërge Patricia komt in een nieuwe schaal gezien haar takenpakket.

Deze extra uren bij klassenondersteuners moeten zorgen voor vermindering van werkdruk voor de leerkrachten.

MR benadrukt aan Bevoegd Gezag het belang van in geval van het vrijkomen van extra formatie (en wordt aangeboden), de MR deze graag tijdig en schriftelijk van het BG ontvangt ter instemming, zoals reglementair is voorgeschreven.

Onze zij-instromer heeft een bestuursaanstelling.Tweede jaar moet de school zelf betalen.

Er staat geld gereserveerd voor een gymdocent. Vanuit Erasmus plus is er een psycholoog (Engels sprekend).

Leerkrachten geven aan dat vooral grotere groepen een hoge werkdruk vergen. Gerard streeft nu naar maximaal 27/28 leerlingen per klas. Dit zou ook bekostigd kunnen worden.

8. Evaluatie verbeterplan POM

Binnen 2 weken komt de nieuwe POM voor ouders, leerkrachten en leerlingen.

POM 2017 was voornamelijk werkdruk, dit is opgepakt. Gerard gaat er van uit dat de resultaten positief merkbaar zullen zijn in de komende POM. Er zijn onderzoeksteams gekomen, er is meer structuur voor leerkrachten. Het is inzichtelijker gemaakt.

MR vraagt wanneer de nieuwste POM is afgenomen we weer toelichting kunnen krijgen van een externe (Karel vd Burg).

Gerard geeft aan dat er bij de nieuwe POM een aantal zaken verbeterd zou moeten zijn o.b.v. geleverde input. Helaas zal de POM wel anders van opzet zijn, zodat de resultaten niet volgtijdelijk te vergelijken zijn.

9. Status SOP 2019-2023

Huidige SOP loopt tot 2019 en dient geüpdatet te worden voor de periode 2019-2023.

Gerard geeft aan dat er weinig veranderingen nodig zijn. Dit ligt bij het IB-netwerk.

MR geeft aan dat ook de protocollen uit SOP geüpdate moeten worden.

Voor de volgende vergadering wil de MR deze documenten inzien ter goedkeuring

10. Borging kanjermethode

We zijn opnieuw gecertificeerd. Alles is rond. Enige open actie is dat enkele nieuwe leerkrachten de kanjertraining dit jaar nog dienen te volgen.

11. Vakantierooster 2019/2020

Vanuit het stichtingsbestuur hebben ze de vakantieweken voor komend schooljaar bepaald. Als school en MR hebben we daar niets over te zeggen, behoudens een adviesrecht.

MR vraagt aan Marlies of zij dit binnen de GMR kan bespreken? Marlies neemt het mee.

De meivakantie wordt een april vakantie. We zien graag de eerste week vervallen en na de andere week geplakt worden. Dan is de overbrugging naar de zomervakantie ook minder lang.

12. Update school- en gedragsregels

Document staat op de Y-schijf. Hij zou dit jaar ‘aflopen’. Kan hij bij de MR worden neergelegd, dan kunnen we hem goedkeuren.

13. jaarkalender/schoolgids

Werkdruk zorgt dat het nog niet is gelukt om het af te krijgen. Er zijn op het ogenblik allemaal andere werkgroepen die aandacht vragen. Schoolgids 2018-2019 moet worden aangepast worden op 2019-2020. Dit moet haalbaar zijn.

Gerard zal aan het eind van dit schooljaar een overzicht geven met de vakanties en alle studiedagen, zodat dit tijdig bij alle ouders bekend is.

Jaarkalender: Eind van ieder schooljaar krijgt elk kind een nieuwe klassenlijst mee met op de achterkant een overzichtje met de vakanties uitgetypt, de roostervrije dagen 1/2 en 3/4 en de studiedagen. Geen onduidelijk schema, maar gewoon uitgetypt.

14. Subsidie hoogbegaafdheid is niet haalbaar. Laura benoemt voor Junior Lego Leaque.
Subsidie cultuur> muziek.

Is er beleid over welke kinderen meegaan naar bijv. Spaans/programmeren/Jasper? De leerkracht bepaalt. Dit moet worden vastgelegd en bij de MR worden besproken.

De volgende vergadering komt dit weer aan de orde.

15. Vaststellen HH/MR reglement

Beiden documenten zijn door MR up to date gemaakt.

Gerard zal MR reglement tekenen en terugsturen aan MR.

Bevoegd gezag is Gerard. De interne toezichthouder is Gerard.

Louise zal nog een kleine aanpassing maken aan het HH reglement, zoals besproken in vergadering en daarna zorgen voor verspreiding.

16. GMR

Marlies vraagt aan Gerard of hij ook bij nieuwe ouders kan kijken of er geen potentiële kandidaten zijn voor de GMR met een juridische en/of bedrijfskundige achtergrond.

Er zijn nog veel hobbels die genomen moeten worden bij de door de Leijestroom voorgenomen fusie met Christoffel. Input van een kundige ouder namens De Schalm is hierbij zeer wenselijk.

MR zal een specifieke oproep in het weekbulletin plaatsen (actie Bas).

17. Ingekomen stukken

geen

18.  Bezetting MR en GMR

Bas en Louise blijven tot er een nieuwe ouder wordt gevonden voor de MR.

Marlies gaat ook even nadenken of ze in de MR blijft i.v.m. haar werkzaamheden voor de GMR.

Marlous moet eind schooljaar uit de MR. In de teamvergadering zal worden gevraagd wie er vanuit het team interesse heeft.

Het zou fijn zijn als er minstens 2 keer voor de zomervakantie wordt ‘meegelopen’.

19. Rondvraag

Marlies: Volgende vergadering moet het stukje ARBO worden opgenomen

Marlous: In de vergadering van november hebben wij besproken dat we het geen probleem vinden dat Vicki wordt aangesteld.

20. Sluiting

 

MR vergaderdata:

maandag 25 februari, donderdag 11 april, maandag 27 mei, donderdag 20 juni.

Op de volgende vergadering komen de volgende agendapunten aan de orde:

 • Arbo vanuit GMR Marlies
 • nieuwe leden MR/GMR (personeel en ouders)
 • Beleid over wanneer kinderen mee mogen met hoogbegaafdheid /eisen
 • school en gedragsregels inzien en goedkeuren
 • protocollen SOP inzien en goedkeuren
 • uitleg POM januari 2019 door externe (als de uitslagen binnen zijn)

 

NOTULEN MR-VERGADERING maandag 5 november 2018 VAN 19.45 – 22.00 UUR

Aanwezig vanuit de oudergeleding; Bas Derissen (voorzitter), Louise Snieders, Anke Penninx, Vanessa Dix-de Raad

Vanuit het schoolteam; Marlous van der Miessen, Marloes van den Brand, Dominique Kooper

Afwezig met bericht van verhindering: Marlies Michels

1. Opening

2. Notulen 17 september worden aangepast. 

Notulen 25 -6 is goedgekeurd

 

Antwoorden (schriftelijk) van Gerard nav van notulen 17 september jl.

POM >  KCM, vraag voor beveiliging en andere datum en duidelijker wie de eerste leidinggevende is wordt besproken in overleg met ATO en Signum;

 

Vragen MR aan Gerard over dit antwoord:

Is er nog overleg over de POM (KCM), hoe is de evaluatie geweest over de voorgaande POM en wat zijn de resultaten van de acties uit het in het voorjaar geformuleerde verbeterplan?

Begroting, is positief, bedrag is hoger wat er te besteden is, is nog niet duidelijk. Ik heb overleg met de controler op korte termijn;

 

Vragen MR aan Gerard over dit antwoord:

Is er met de begroting rekening gehouden met de werkdrukvermindering?

Wat is de status van het aannemen van de eventmanager/gymleraar?

MR zou graag inzage hebben in takenlijst en wekelijks rooster van IB & onderwijsondersteuning daar er door leerkrachten behoefte is aan meer IB ondersteuning. MR ziet graag dat de taken van IB en RT en onderwijsondersteuner los van elkaar komen.

 

Ouderraad is fragiel, te druk, goed overleg met het team. Er komt een jaarplanning met een duidelijk overzicht wie waar verantwoordelijk voor is en welk bedrag nog kan worden besteed

 

MR heeft begroting van de OR nog niet ontvangen. Deze dient door MR goedgekeurd te worden voor de jaarlijkse OR vergadering van 13 nov. Louise heeft Mascha hiervoor benaderd en Mascha heeft toegezegd hier achter aan te gaan.

 

Communicatie wordt in twee ouderpanels besproken en komt op de studiedag van 14 november terug in het team;

 

Overige opmerkingen / vragen van MR aan Gerard:

MR ziet graag de verspreiding van de “ouderwetse” jaarkalender terug aande ouders met geplande studiedagen/vakanties/ roostervrije dagen, of is het een optie om bij de klassenlijst een lijstje met vakantie en studiedagen toe te voegen. Zo ook dat aan leerlingen van alle groepen aan het einde van het schooljaar een nieuwe klassenlijst wordt meegegeven.

 

MR merkt op dat het weekbulletin het beste vanuit het gehele team verstuurd kan wordenPersonele mutaties zouden het beste uit naam van Gerard verstuurd kunnen worden.

 

Transitie adjunct-teamleider werpt vruchten af

 

Kind-ouder-leerkrachtgesprek

Hiertoe is een inventarisatie op 6 september in het team gemaakt, komt 14 november in Teamoverleg terug;

 

Borging Jaarplanning loopt naar wens;

 

Subsidie hoogbegaafdheid? 

Meer-hoogbegaafdheid mogelijk, bovenschools vanuit De Schalm en een andere school verder oppakken;

 

Terrein Kentalis

Mogelijk wordt een deel van het park verkocht aan een projectontwikkelaar voor de bouw van zorgvilla’s voor ouderen;

 

Vraag MR aan Gerard:

Kan hier ook bezwaar tegen worden gemaakt door de school?

 

De zij-instromer heeft een bestuursaanstelling, mogelijk na twee jaar andere school? Of op onze school? Is nog niet duidelijk!

 

Opmerkingen:

Kan Marlies in de GMR hier navraag over doen? Hoe staat het in het contract?

 1. WVTTK

MR info op de website van de Schalm is niet up- to-date.

Achternaam van Anke staat niet goed vermeld (Penninx) Dominique is leerkracht van groep 4a en 5a. Kinderen van de oudergeleding zitten niet meer in de genoemde klassen. Wie pikt dit op?

 

Oproep voor nieuwe MR leden wordt op papier aan oudste kinderen meegegeven. Er is 1 aanmelding van een ouder welke per 1 januari 2019 zitting neemt in de MR. Er is nog een vacature over. En eventueel een 2e vacature, specifiek voor de GMR. Bij voorkeur een ouder met juridische achtergrond. . Marlies zou graag uit de GMR gaan. Ook hier dient vervanging voor te worden gezocht (vanuit Personeelsgeleding).

 

Marloes gaat geen basiscursus MR doen. Wanneer er meer nieuwe leden zijn kunnen we weer een basiscursus in school halen.

 

Jaarverslag 2017-2018 mailt Marlous rond.

Dominique heeft jaarverslag 2015-2016 in de dropbox staan. We missen nog 2016-2017, hadden we deze kwijtgescholden? Iedereen van de MR kan in de dropbox. Note Louise; Volgens mij hadden we 2015/2016 kwijtgescholden. (anders even uit notulen halen en bespreken we volgende vergadering)

 

Marlous stuurt jaarplanning met Teamvergaderingen e.d. door aan Louise.

 

ICT —> Snappet functioneert niet goed - kost onderwijstijd

 

 

Overige vragen aan Gerard:

We hebben weer een directiestatuut nodig (getekend en van dit schooljaar)

Wat is het aantal leerlingen per 1 oktober 2018?

Schoolplan 2018-2021 moet worden goedgekeurd (met nieuw veranderonderwerp ouder-kind gesprek)

 

Protocollen moeten vernieuwd worden en goedgekeurd in december.

 

Anke en Bas hebben geprobeerd een afspraak te maken voor een ambitiegesprek met Gerard.

Aangegeven data was het niet mogelijk, maar Gerard heeft nog geen andere opties gegeven.

Bas en Anke kijken samen naar nieuwe opties en doen opnieuw een voorstel aan Gerard.

 

Om misverstanden te voorkomen stellen we voor dat Gerard standaard aanwezig is bij alle geplande MR vergaderingen, tenzij wij hem ver excuseren.

 1. GMR

Marlies heeft hier zitting in. Zij is niet aanwezig.

We zoeken nog een ouder die meegaat naar de GMR.

We zouden graag een update willen hebben wat er allemaal speelt.

Volgende MR vergadering navraag doen over het contract van de zij-instromer.

 1. Ingekomen stukken

Geen

 1. Rondvraag

Geen

MR vergaderdata:

maandag 17 september, maandag 5 november, donderdag 6 december,   maandag 21 januari, maandag 25 februari, donderdag 11 april, maandag 27 mei,     donderdag 20 juni.

 1. Sluiting

De volgende vergadering is op donderdag 6 december

 

Opzet agenda 6 december

 

 1. Opening
 2. Notulen
 3. Werkdrukb. gymleraard. IB- RT4. documenten5. terugkoppeling ambitie7. POM9. ingekomen stukken11. sluiting
 4. 10. rondvraag
 5. 8. GMR
 6. 6. Communicatie
 7. jaarkalender/schoolgids/ directiestatuut/jaarverslagen/ jaarstukken or/ schoolplan/ floating plan
 8. e. ouder-kind gesprekken
 9. c. 30+ klassen
 10. a. eventmanager

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MR-BERICHTEN - MEDEDELINGEN

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De MR van De Schalm heeft zich ten doel gesteld om een gesprekspartner van de directie te zijn en daarin een pro-actieve en constructieve rol te nemen. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht ten aanzien van aspecten van beleid van de school. Denk bijvoorbeeld aan de formatie van het team, de wijze waarop ondersteuning wordt geboden aan grote groepen (> 30 kinderen), het vakantierooster, het borgen van VVTO (Vroegtijdig Vreemde Talen Onderwijs , Engels vanaf groep 1), de begroting van de school.

De MR is ook een aanjager voor de directie, in die zin dat ze, door het initiatiefrecht, suggesties kan opereren die verder bijdragen aan het doel van De Schalm ‘DOEL’.

De samenwerking met de directie is gebaseerd op een openheid en vertrouwen in ieders goede intentie voor het gezamenlijk doel: onze kinderen!

De Medezeggenschapsraad binnen De Schalm bestaat uit 8 leden. 4 leden vanuit het team van De Schalm en 4 leden vanuit de ouders/verzorgers. De MR kent een voorzitter, op dit moment vanuit de oudergeleding en een secretaris, op dit moment vanuit de personeelsgeleding. De MR behartigt de belangen van achterban waaruit zij gekozen het is: de medewerkers van De Schalm en de ouders/verzorgers van De Schalm. De leden voor de personeelsgeleding van de MR worden gekozen vanuit en door het team. De leden voor de oudergeleding vanuit en door de ouders/verzorgers.

 

Medezeggenschapsraad (MR):

 Oudergeleding          
 lid (voorzitter):   lid:    lid:   

dhr. Bas Derissen

ouder Joep (gr. 7A), Floor (gr. 6A) en Janneke (gr. 6) Derissen

dhr Bas Derissen

mevr. Louise Snieders

ouder Boet (gr. 6A) van Benthem

Louise Schnieders 

nader in te vullen

 
 @: mr@deschalmvught.nl          
           
lid:    lid:    lid GMR:  

mevr. Anke Penninx

ouder Tom (gr. 6A)

mevr Anke Penninxs

mevr. Vanessa Dix

ouder Elise (gr. 8) en Sebastiaan (gr 5)

nader in te vullen  
           
Personeelsgeleding          
lid (secretaris):   lid:   lid:  

mevr. Marlous van der Miessen

leerkracht gr. 5A

Marlous vd M

mevr. Dominique Kooper

leerkracht gr. 4A en 5A

 Juf Dominique

mevr. Marloes van den Brand

leerkracht gr. 6

 
           
lid (afvaardiging naar GMR):          

mevr. Marlies Michels

 

leerkracht gr 1/2E

juf Marlies

 

     
 

De Schalm valt onder het bestuur van Stichting Leyestroom. Vanuit alle scholen vallend onder Stichting Leyestroom wordt een afvaardiging gezonden naar de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) bestaande uit een ouder en een leerkracht. De GMR overlegt over schooloverstijgende zaken.

De afvaardiging van De Schalm voor de GMR: Marlies Michels – leerkracht gr. 1/2E

De leerkracht of de directie is uw eerste aanspreekpunt. Wilt u een thema geagendeerd zien binnen de MR of zijn er zaken die u onder de aandacht wilt brengen? Mail dan naar mr@deschalmvught.nl of spreek één van de MR leden aan op school. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------