Oudervereniging

Ouderraad (OR):

Iedere ouder wenst dat zijn/haar kind de jaren op de basisschool ervaart als een geweldige tijd! Een periode waar naast het school- en leerprogramma ook andere leuke activiteiten aan bod komen. De financiële ouderbijdrage, waar de Ouderraad verantwoordelijk voor is, maakt dit laatste voor de kinderen mogelijk. 

Er zijn verschillende commissies waar leerkrachten en ouders hun krachten en kennis bundelen en ieder jaar verschillende activiteiten voor de diverse groepen organiseren. De ouderraad waarborgt de continuïteit en kwaliteit van deze commissies. Tevens kan de ouderraad ook gezien worden als communicatieorgaan (als het gaat om de extra activiteiten) tussen de ouders, leerkrachten en directie. 

Activiteiten die de ouderraad organiseert en/of waar financieel aan wordt bijgedragen zijn o.a.: 

 • Engelse les van groep 1 t/m 8

 • Cultuur – zoals museumbezoeken, workshops en tentoonstellingen

 • Natuur en Techniek-activiteiten – zoals speurtochten in het bos en de techniekdag

 • Sport en spel evenementen en workshops – zoals Koningsspelen, de avondvierdaagse en diverse sporttoernooien

 • Carnaval – zoals Deun en Deinder, carnaval op school en de kinderoptocht

 • Kerst – zoals de kerstbijeenkomst voor alle ouders

 • Sinterklaasviering

 • En diverse schoolreisjes met inzet van busvervoer

De activiteiten worden georganiseerd door verschillende commissies.
Momenteel opereren de volgende commissies: Gezondheid en Preventie, Kerstmis, Carnaval, Cultuur, Natuur en Techniek en Sport en Spel.
Regelmatig doet de OR een beroep op ouders en leerkrachten om met activiteiten mee te helpen. Een oproep tot meehelpen kan zowel van de OR direct komen of via de klassenouders.

Leden Ouderraad:

Mevr. I. Verwielen (voorzitter),
   
Mevr. C. Parilo-Seerden (penningmeester),
   
Mevr. D.M. van Impelen (secretaris)
   
dhr. L. van den Bergh
   
mevr. C. Hendriks
   
vanuit het team:  
juf Stephanie Brouwer

 

     
N.B.:   Wanneer u belangstelling heeft om lid te worden van de Ouderraad of zitting wilt nemen in een van de commissies, dan kunt u zich melden tot de zittende leden.
    Stuurt u daarvoor een mailbericht naar: oudervereniging@deschalmvught.nl 

 

Vrijwillige ouderbijdrage
 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op basis van de jaarplannen de ouderbijdrage vastgesteld. Voor het huidige schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 45,= per kind voor ALLE groepen.

Het rekeningnummer t.b.v. de eigen bijdrage van de Oudervereniging is: NL16INGB0002963664

Extra giften zijn natuurlijk ook van harte welkom en zullen goed worden besteed aan bijvoorbeeld de bekostiging van extra activiteiten of de aanschaf van functionele materialen ten behoeve van de kinderen.

Voor contact met de Oudervereniging:  

e-mail: oudervereniging@deschalmvught.nl

 

Notulen OR 27 november 2018, 20:00 u. Vught.

Agenda:

ALV was succesvol. Notulen zijn gepubliceerd, Vrijwillige ouderbijdrage email is verstuurd.

Bord voor docentenkamer en jaarplanning wordt aan gewerkt.

Bericht van Rosl zij staat bij KVK nog geregistreerd te staan als voorzitter. KVK kan dit kosteloos worden aangepast. Punt van actie!

In MSI zijn verschillende accounts gelinkt aan de OR. Juan is hiermee bezig.

Idee- Kunnen we de oudervereniging account niet beter opheffen? Rechtstreeks uit MSI communiceren is gemakkelijker.

Publicatie notulen: worden deze op de website gepubliceerd? Dit is wel de bedoeling. Foto’s op de website van OR leden:  iedereen mee eens. Actie Dimphy naar Juan toe. Dit is gedaan!

Emails van ouders met financieel gerelateerde vragen- deze pikt Carla op. Alle overige emails pikt Ingrid op en is Dimphy achterwacht. Afspraak is dan wel dat we elkaar in CC zetten.

Nieuwe leden:

Carla heeft rondgevraagd wie evt lid wil worden. Carla heeft 2 namen, deze willen zich niet vastleggen, maar willen wel taken opnemen. Bijvoorbeeld het onderwerp “Goede doelen”. Denk hierbij aan de voedselbank- dat er tijdens de kerst of sinterklaas periode een cadeautje voor kinderen uit Vught wordt geregeld.

Conclusie- We gaan eerst ons focussen op de jaaragenda. Als deze klaar is, dus vanaf januari volgt er een enquête onder ouders met dan ook de vraag hierin wie zich zou willen aansluiten bij de OR.

Profiel van korte aansluiting. Profiel van lange aansluiting. Rol verdeling.

Geen functieprofiel. Wie zijn wij, wat zou je voor ons kunnen betekenen.

Ook dat er regels zijn; dat als je je commit je het schooljaar afmaakt, niet zomaar een terugtrekking.

Planbord en jaaragenda:

Hand-out jaaragenda door Lucas. Ook Leerkrachten hebben hand-out van Tine gekregen over taakverdeling, hulpouders etc met betrekking tot events die dit schooljaar gaan plaatsvinden. Dit document wordt opgeslagen op de server van de school, zodat leerkrachten deze kunnen inkijken.

Verder volgt per kwartaal een hoofdplanning op het whiteboard in docentenkamer met budget.

Financien:

Engelse les- gaan we door met Engelse les? Daardoor kunnen we Miss Vicki behouden en vindt er geen overstap naar Magnolia plaats. Carla heeft Gerard gewezen dat dit ook bij de MR besproken moet worden.

De OR heeft besloten dat we dit willen blijven funden, maar met de aantekening dat er een plan van tweetalig onderwijs verschijnt welke Gerard voor 1 juni 2019 zal moeten presenteren.

Kerst:

Muziek- DJ met kerstmuziek. Dan wel Jaques afzeggen. Dimphy Actie. Dit is geregeld!

Borrel- andere drank dan gluhwein en chocomelk. Dit jaar gaan we rode en witte wijn serveren, met daarnaast bier en fris. Carletty & Dimphy actie. Dit is geregeld!

Zoutjes- Geen kerstbrood. Carletty en Ingrid actie. In progress.

Carnaval:

Stephanie en Renee regelen dit. OR kan dit loslaten.

Gezondheid:

Enquete bidons door Ingrid. In klas: deze worden deze goed gebruikt. Stephanie merkt op dat ze de bidons nooit rond ziet slingeren op het schoolplein of op school zelf.

Als pilot slaagt dan moeten we business case maken naar rvs drink bidons, kosten tov levensduur.

Sport:

Shirts- Carla heeft voor alle maten shirts achtergelaten om deze te passen. Shirts voor kinderen, maar ook voor leerkrachten ( dit is door school verzocht).

Ook voor de broek, nieuwe kleur passend bij de shirts. Donkerblauw tenue met witte sokken.

Goede kwaliteit. Afspraak is dan wel dat Ton ze gaat wassen.

Cultuur:

Alle klassen project uitgezocht.

Natuur:

Idem

ALV nagezocht Wolthuis; gekeken naar specificatie. Als ouders info willen, dan bij graag navraag bij de school.

 

Notulen ALV 13 november 2018, 20:00 u. Locatie: De Schalm

 

 • Terugblik activiteiten 2017-2018
  • Reactie leden: verbazing van totaal aantal activiteiten
  •  
 • Overzicht financiële uitgave van 2017 gepresenteerd
  • Reactie leden: verbazing van totale inkomsten en uitgaven en hoeveelheid aan diverse posten
  •  
 • Samenwerking/verbinding OR, leerkrachten en ouders
  • Reactie leden: hoe beter te kunnen communiceren met de ouders (tekst via klassenouder App...)
  • Positief gereageerd op het oppakken van gedeelde taken voor een bepaalde periode
  • Agenda met overzicht van activiteiten waar de ouders op kunnen inschrijven
  •  
 • Overzicht van begroting 2018-2019
  • Reactie leden: diverse ideeën welke extra activiteiten er gedaan kunnen worden
  • Geen op of aanmerkingen op begroting
  • Busvervoer in het kader van veiligheid
  •  
 • Vrijwillige ouderbijdrage 2018/2019 blijft op Euro 45
  • Reactie leden: wat is dan gemiddeld? Carla geeft antwoord hierop: tussen de €25,00 en €65,00 Maar dit ligt natuurlijk ook aan de activiteiten die er worden georganiseerd op scholen.
  • Opmerking over Wolhuis: deze is bij een andere basisschool in Vught €30,00 goedkoper, terwijl zij dan 1 dag en nacht extra verblijven. Leerkracht Luuk legt uit dat modules worden ingekocht met de prijs hieraan gerelateerd. Inzicht hierin is dan gewenst.   
  •  
 • Opvolging van Voorzitter
  • Mascha van Mook wordt vervangen door Ingrid Verwielen. Brief voor decharge is bijgevoegd als bijlage.
  • Reactie leden: goedgekeurd
  •  
 • Hernoeming van secretaris en penningmeester
  • Secretaris Dimphy van Impelen stelt zich herkiesbaar.
  • Penningmeester Carla Parilo stelt zich herkiesbaar.
  • Reactie leden: beide goedgekeurd
  • Introductie Floor Bink Mediawijzer. Haar tips en tricks zijn als bijlage bijgevoegd.
  •  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------