Zon Jongen Meisje

Oudervereniging

Ouderraad (OR):

Iedere ouder wenst dat zijn/haar kind de jaren op de basisschool ervaart als een geweldige tijd! Een periode waar naast het school- en leerprogramma ook andere leuke activiteiten aan bod komen. De financiële ouderbijdrage, waar de Ouderraad verantwoordelijk voor is, maakt dit laatste voor de kinderen mogelijk. 

Er zijn verschillende commissies waar leerkrachten en ouders hun krachten en kennis bundelen en ieder jaar verschillende activiteiten voor de diverse groepen organiseren. De OR waarborgt de continuïteit en kwaliteit van deze commissies. Tevens kan de OR ook gezien worden als communicatieorgaan (als het gaat om de extra activiteiten) tussen de ouders en het team.

Activiteiten die de ouderraad organiseert en/of waar financieel aan wordt bijgedragen, zijn o.a.: 

  • Engelse les van groep 1 t/m 8

  • Cultuur; zoals museumbezoeken, workshops en tentoonstellingen

  • Natuur en Techniek-activiteiten; zoals speurtochten in het bos en de techniekdag

  • Sport en spel-evenementen en workshops; zoals Koningsspelen en diverse sporttoernooien

  • Carnaval; zoals Deun en Deinder, carnaval op school en de kinderoptocht

  • Kerst; zoals de kerstbijeenkomst voor alle ouders

  • Sinterklaasviering

  • En diverse schoolreisjes en excursies met inzet van busvervoer

De activiteiten worden georganiseerd door verschillende commissies.
Momenteel opereren de volgende commissies: Gezondheid en Preventie, Kerstmis, Carnaval, Cultuur, Natuur en Techniek en Sport en Spel.
Regelmatig doet de OR een beroep op ouders en leerkrachten om met activiteiten mee te helpen. Een oproep tot meehelpen kan zowel van de OR direct komen of via de klassenouders.

Leden Ouderraad:

Mevr. I. Verwielen (voorzitter)
   
Mevr. C. Parilo-Seerden (penningmeester)
   
Mevr. D.M. van Impelen (secretaris)
   
   
   
 
   
vanuit het team:  

juf Anneke Dielissen

 

 

     
N.B.:   Wanneer u belangstelling heeft om lid te worden van de Ouderraad of zitting wilt nemen in een van de commissies, dan kunt u zich melden tot de zittende leden.
    Stuurt u daarvoor een emailbericht naar: info.schalm@stichtingtalentis.nl

 

Vrijwillige ouderbijdrage
 

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt op basis van de jaarplannen de ouderbijdrage vastgesteld. Voor het huidige schooljaar is de bijdrage vastgesteld op € 45,= per kind voor ALLE groepen.

Het rekeningnummer t.b.v. de eigen bijdrage van de OR is: NL16 INGB 0007 5587 48


Extra giften zijn natuurlijk ook van harte welkom en zullen goed worden besteed aan bijvoorbeeld de bekostiging van extra activiteiten of de aanschaf van functionele materialen ten behoeve van de kinderen.

De notulen van de OR vergadering worden gepubliceerd in Social Schools